Psikiyatrinin Bilimsel Adresi

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi, tıbbi hastalığı olanlara, cerrahi girişim uygulananlara, psikiyatrik tıp hizmeti ve psikososyal destek sunan psikiyatri üst disiplinidir. Sağlığın fiziksel, ruhsal boyutlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğu ve birbirini etkilediği anlayışına dayanır. Tıbbi tedavi ve bakım ile ruhsal tedavi ve bakımı birlikte sunmayı amaçlar. Psikiyatri üst disiplini ve uzmanlık alanı olarak kurumsallaşmıştır. Hastalık, hasta için fiziksel olmasının ötesinde ruhsal, sosyal, çevresel, psikoseksüel çok boyutlu bir olgu, yaşam, kimlik ve varoluş krizidir. Fiziksel hastalık hasta ve ailesi için ciddi krizlere neden olur. Fiziksel hastalıklarını birçoğunda davranışsal, duygusal, kognitif ve kişilerarası tepki gelişir. Fiziksel hastalığın kendisi beyin işlevini bozarak, ciddi ruhsal bozukluklara yol açabileceği gibi, hastalığın algılanması ve hastanın yaşam alanlarına etkisine bağlı olarak da ciddi ruhsal bozukluklara yol açabileceği gibi, hastalığın algılanması ve hastanın yaşam alanlarına etkisine bağlı olarak da ciddi ruhsal bozukluklar depresyon, anksiyete bozukluğu gelişebilir. Tedavide kullanılan ilaçlar, ileri tanı ve tedavi yöntemlerinin ( açık kalp ameliyatı, organ nakli, hemodiyaliz, kemoterapi uygulamaları, yoğun bakım vb.) psikiyatrik yan etkileri ve komplikasyonları da söz konusudur.

Fiziksel hastalıklarda hastalığın niteliğine, hastaya ve psikososyal etkileşimlere bağlı olarak ortalama %20-70 arasında tedavi gerektirecek düzeyde psikiyatrik sendrom gelişir. Gelişen psikiyatrik hastalıklar, sorunlar, psikososyal tepkiler;
• Hastalık, hasta, aile ve hekim için yeni güçlüklere yol açar
• Hastanın uyumunu bozar
• Hastanın yaşam kalitesini bozar
• Hastalığın komplikasyonlarını arttırır
• Tedavi ve bakım sürecini, iyilik halini, hastalığın seyrini, yaşam kalitesini ve süresini tedaviye cevabını ve morbiditeyi olumsuz yönde etkiler.
• İş yükünü, tedavinin süresini ve masraflarını gereksiz arttırır.

Günümüzde fiziksel hastalığı olan insanımıza ihtiyaç duydukları psikiyatrik tıp hizmeti verilememektedir. Bu alan bir psikiyatrik üst birimidir. Merkezimiz bu alanda üst uzmanlarımız ileri klinik hizmet ve psikoeğitim sunmaktadır. Tıbbin ve tıbbi hastalıkların psikiyatrisi olarak tanımlayabileceğimiz Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi’nin hizmet sunumu şu alt basamaklarda incelenebilir;

Dahili Tıpta Psikiyatrik Bozukluklar
Kalp hastalıklarının psikiyatrik yönü (Psikokardiyoloji): Stres ve hipertansiyon, korenal arter hastalıklarının, miyokard enfaktüsünü psikiyatrik boyutu, solunum sistemi hastalıklarının ( astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, uyku apne sendromu) psikiyatrik yönü, gastrointestinal hastalıkların psikiyatrisi, irritabl bağırsak sendromunda psikiyatrik morbidite, böbrek hastalıklarının psikiyatrik yönü, diyalize giren hastaların psikiyatrisi, endokrin hastalıkların psikiyatrik yönü, diyabette, cushing sendromunda, addison hastalığında,feokrositomada, hipo-hipertroidizmde psikiyatrik bozukluklar, romatoid hastalıkların psikiyatrik yönler ( Romatoid artirid) dermatolojik hastalıkların psikiyatrik yönü.

Nörolojik Hastalıkların Psikiyatrisi
Kafa travması, inme sonrası depresyon, multipl skleroz ve epilepside psikiyatri

Organ Kaybında Ya Da Organ Naklinde Ortaya Çıkan Psikiyatrik Bozukluklar
Mastektomi, Amputasyon

Kronik Hastalıklarda Psikiyatrik Bozukluk
Yaşam boyu tedavisi süren hastalıklara uyum (diyabet, vb)

Cerrahi Girişimin Psikiyatrik Yönleri
Cerrahi girişim öncesi ve sonrası psikolojik tıp hizmeti sunulması, by-pass gibi kardiyak cerrahi, jinekolojik, onkolojik ve rekonstrüktif cerrahi vb. durumlarda psikiyatrik yardım Ortopedik/ fizik tedavi ve rehabilitasyonun gerekli olduğu bedensel işlev kaybının söz konusu olduğu hastalara psikiyatrik yardım

Ağrı Psikiyatrisi- Ruhsal Durum Etkileşimi
Kronik ağrı sendromlarından psikosomatik ağrı ve tıbbi hastalıklarda ortaya çıkan ağrıda ( fizik tedavi hastalarında, onkolojide, cerrahi hastalıklarda…) psikiyatrik yardım

Kadın Hastalıkları Ve Doğum Psikiyatrik Yönleri
Hamilelik, doğum ve ruh sağlığı, riskli gebelikte psikoloji, doğum sonrası dönem ) postpartum depresyon, premenstrual sendrom, menopozun psikiyatrik yönleri, histerektomi vb.. jinekolojik girişimlerin psikiyatrisi

Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların psikiyatrisi

Ölmekte olan hastaların bakımında psikiyatrik sorunlar

Psikosomatik Bozukluklar
Psikolojik kökenli bedensel işlev bozuklukları ve hastalıklar; hipertansiyon, ürtiker, bruksizm vb.

Somatoform Bozukluklar
Çoğul bedensel yakınmalarla kendini ifade eden ruhsal durumlar
Ayrıca Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisinin diğer faaliyet alanları arasında,
• Hastalığın psikiyatrik komplikasyonları
• Hasta psikolojisi, hasta, aile, tedavi ekibi etkileşimi
• Tedavi yöntemlerinin psikiyatrik komplikasyonları
• Genel tıpta fonksiyonel psikiyatrik sendrom
• Tıbbi hastalarda psikoterapi ve psikolojik yardım bulunmaktadır.
Bu hastaların ve hasta ailelerinin fiziksel hastalığa bağlı olarak yaşadığı güçlüklerle baş etmelerinde, hastalığa uyumu kolaylaştırmada, psikososyal ve psikiyatrik sorunların tedavi ve bakımında, yaşam kalitesi arttırmada ve yardıma ihtiyaç duydukları konularda hizmet verilmektedir. Bu hizmetlerimiz, ilgili diğer uzman hekimler ile eşzamanlı ve eşgüdümlü olarak sunulmaktadır.

Eş zamanlı olarak psikolojik bakım ve tedavi hizmetleri içinde;
• Bireysel tedaviler ( ilaç tedavisi, tıbbi hastalara yönelik psikoterapi),
• Grup psikoterapileri
• Psikolojik eğitim grupları ( kanser, diyabet, kronik hastalığı olan kişilere dönük psikoterapi, mastektomi grupları, kardiyak-bypass grupları, ağrı grubu, psikosomatik hastalıklar, gebelik, infertilite ( kısırlık), menopoz grupları, fiziksel hastalığa eşlik eden depresyon grupları ),
• Hasta ve ailelerine yönelik psikoterapi ve destek programları sunulmaktadır. Çeşitli hastanelerimizde, kliniklerde yatarak tedavi gören hastalara yönelik ruh sağlığı hizmetinin sürekli ve düzenli işbirliği kurulmaktadır.

Psikoterapi
Psikoterapi kişinin bütünüyle ilgilenir. Bireylerin yaşam öyküleri, geçmişleri ve şu anki ilişkileri, bilinçli ve bilinç dışı yaşamı psikoterapinin ilgi alanına girer. Psikiyatrik Tıp Merkezinde, kognitif yönelimli bireysel psikoterapi, aile ve eş psikoterapisi hizmeti verilmektedir.

1.Bireysel Psikoterapi
Kognitif Terapi: kognitif terapi modelinde duygu ve davranışlar kişilerin olayı/ durumu algılama biçimlerinden kaynaklanır. Bu yaklaşımda terapist hastaya durumunu en uygun şekilde değerlendirip, işlevsel olarak değiştirmeyi öğretir.

2.Krize müdahale psikoterapisi

3.Grup Psikoterapisi
Merkezimizde değişik hastalıkları olan kişilere yönelik kognitif yönelimli grup psikoterapileri düzenlenmektedir.
• Kanser hastalarına ve ailelerine yönelik grup psikoterapisi
• Mastektomi Grubu
• Kronik hastalık psikoterapi grubu
• Menopoz grubu
• Psikosomatik ağrı grubu
• Depresyon grubu
• Anksiyete ve panik grubu
• Travma sonrası stres bozukluğu grubu
• Yaşam krizleri terapi grubu

4.Aile ve Eş Psikoterapisi
Aile ve eş terapisinde aile sorunlarına sitem yaklaşımıyla eğilip çözmek hedeflenir.

Eğitim Hizmetleri
Psikiyatrik Tıp Merkezinde hastalara, hasta ailelerine, topluma, psikiyatri ve psikoloji alanında çalışan kişilere, psikiyatri dışı uzmanlara yönelik eğitimler düzenlenmektedir.

A. Hastalara ve Topluma Dönük Eğitimler
Hasta okulu
Topluma yönelik bilgilendirme, fark etme ve baş etmelerine yardımcı olmayı hedefleyen, ilgili diğer bilim dalları uzmanları ile birlikte etkileşimli toplantılar olarak düzenlenmektedir. Toplantılar: Psikiyatrik bozukluklar ( Depresyon, Panik Bozukluk, kronik Ruhsal Durumlar, Alkol ve madde kullanımı vb.) ve kanser, kronik hastalıklar, diyabet, kalp hastalıkları, organ kaybı, kadın doğum hastalıkları gibi tıbbi durumların psikiyatrik ve psikososyal boyutlarının işlendiği etkileşimci ve katılımcı olarak düzenlenmektedir.

Psikolojik Eğitim Grupları
Psikiyatrik tedavide özel bir yeri olan önleme, tedavi ve rehabilitasyon sürecinde etkin psikolojik eğitim grupları düzenlenmektedir. Bunlar ;
• Psikoz- aile eğitim grubu
• Kanser hastalarına yönelik psikolojik eğitim grubu
• Kronik hastalığı olanlara yönelik psikolojik eğitim grubu
• Kanser ve Diğer Kronik hasta ailelerine yönelik psikolojik eğitim grubu
• Öfke kontrol eğitim grubu

Psikiyatri Tıp Merkezi klinik psikiyatrik ve psikolojik bütüncül yaklaşımı çerçevesinde psikiyatriyi ve psikolojiyi topluma sunarken günümüz çağdaş insanının çok önemli bir parçası olan çalışma yaşamı ve özgül sorunlarına yönelik programlar düzenlenmektedir. Her meslekten ve konumdan kişinin katılabileceği terapi ve eğitimler hazırlanmaktadır.

B. Meslek İçi Eğitimler
Ruh Sağlığı Alanında Çalışan Uzmanlara Yönelik Eğitimler
Psikiyatrik Tanı Teknikleri
Kognitif Psikoterapi Eğitimi
Psikolojik Test Teknikleri
Kriz Müdahale Eğitimi

Psikiyatri Uzmanlarına yönelik Eğitimler
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Eğitim Kursları
C. Psikiyatri Dışı Hekimlere Dönük ( Onkologlar, Kardiyologlar, Cerrahlar… ) Tıbbi hastalıkların psikiyatrik ve psikolojik boyutları ile ilgili özgün eğitimler düzenlenir.