PSİKİYATRİNİN BİLİMSEL ADRESİ

HUMANİTE PSİKİYATRİ VE TIP MERKEZİ

HUMANİTE PSİKİYATRİ BİR “BİLİMSEL HİZMET PROJESİDİR”

HER İNSAN DEĞERLİDİR, HER İNSAN TÜM İNSANLIĞI TEMSİL EDER

HERŞEY İNSAN SAĞLIĞI VE MUTLULUĞU İÇİN

Kurumumuz; ülkemizde tıp, psikiyatri ve psikoloji alanında ve sağlık sistemimizde yeni bir model sunmaktadır. Bu proje on yıllara ve birikimlere dayanan adanmışlık ruhu ile yoğrulan bir misyon ve vizyon ürünüdür. 

Bu bilimsel projenin ve merkezimizin kurucusu, Prof. Dr. Sedat Özkan’dır. Prof. Özkan, evrensel bilimsel ilkeleri, ahlaki ve insani değer ve ilkeleri tarafsız benimsemiş, adanmışlık ruhu ile mesleğini yürüten, günde 14-15 saat çalışan, araştıran, okuyan, emek, yaratıcılık, aşk ve bilimi bütünleştiren anlayışıyla çalışmakta ve yaşamakta olan bir hoca’dır. Anabilim dalı ve vakıf başkanlığı yanında, ülkemizde 2 yeni bilim dalı kurmuş ve 20 yıldan fazla bu bilim dallarının başkanlığını yapmıştır. Amerika, Avrupa ve dünya psikiyatrisinde ülkemizi temsil etmiş, dünya ve Avrupa psikiyatri meslek kuruluşlarına başkanlık yapmıştır.

Dört kitabı, 22 kitapçığı yanında 200 den fazla tebliğ ve araştırması vardır. Yüzlerce toplantı, panel, sempozyum, eğitim semineri ve kongre düzenlemiştir.

Psikiyatriyi demir parmaklıklardan çıkartan, tıp ve toplumun hizmetine sunmayı amaçlamıştır. Birey, aile ve toplumda hümanizmayı ele alır. Psikiyatri sadece hastalıkları tedavi etmaz, sağlığın ve hayatı-mutluluğun lideridir. Beden ve ruh sağlığını ayrılmaz bir bütün olarak görür.

Bu bilimsel proje; hastalarıma hizmet sunarken fark ettiğim eksiklikleri, ulusal ve uluslararası araştırmalarım ve deneyimlerim, üniversitede kurduğum anabilim dallarının deneyimleri, dünyadaki gelişmeleri ve anlayışları ülkemize kazandırma çabamız, öğretim üyesi olarak binlerce öğrenci ve yüzlerce uzmanımızla paylaşımım, eğitim-öğretim hizmetlerim, üniversitemizin başlattığı hasta okulu programlarındaki paylaşımlarım, halka dönük yürüttüğüm yüzlerce toplantıda insanlarımızın arayışları, ulusal ve uluslararası bilim topluluğunda ülkemizi temsilen ya da şahsen üstlendiğim sorumluluklar, düzenlediğim ve başkanlığını yaptığım onlarca ulusal ve uluslararası kongredeki paylaşımların beynimde ve yüreğimde, hücrelerimde oluşturduğu bir proje, insanlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarına cevap vermek üzere yapılandırılan bir projedir.

YENİLİKLERİMİZ;

  • • Psikiyatri hastalarını, aile ve toplumdan kopmadan, hastane hizmetlerinin tümünü tedavi edici ortam içinde sunan, yatış gereksinimini azaltan “Gün Hastanesi Modeli”
  • • Gerektiğinde kısa süreli gözlem ve yatış olanağı,
  • • Tıbbi – fiziksel hastalığı olan ya da cerrahi girişim uygulanmış hastalara tüm psikiyatrik tedavi ve psikososyal destek imkanı.
  • • Hastaların topluma yeniden işlevsel ve üretken katılımına yönelik rehabilitasyon ünitesi.
  • • Sürekli eğitim programları
     

GÜN HASTANESİ MODELİ

GÜN HASTANESİ MODELİNE uygun inşa edilen ve yapılandırılan, 6 katlı, bağımsız, bu amaca yönelik hizmet sunan kliniğimizde, psikiyatri ve psikolojiye ilişkin tüm tanı, tedavi, günlük gözlem, izlem, ayaktan tedavi, kısa süreli yatış, psikoterapi, rehabilitasyon ve psikoeğitimi bir bütün olarak sunmaktayız.

Gerektiğinde gün içinde gözlem ve kısa yatış imkanı sunarak, hızlı ve yakın gözlem ile takip ve tedavi fırsatı sağlayarak tüm yoğun biyolojik tedaviler ve psikolojik, psikoterapötik yöntemler eş zamanlı ve eşgüdümlü uygulanabilmektedir. Bu hizmetler tıbbı, teknik donanımlı ve terapötik ortamı sunan gözlem katımızda ve  hasta odalarında verilmektedir. Bir hastanede sunulabilecek tüm tanı ve tedavi uygulamaları yapılmaktadır. Psikiyatrik ve psikolojik tüm yoğun tedavi ve bakım hizmetleri (EKT, biyolojik tedaviler, uygulamalı davranışçı psikoterapi ) sunulmaktadır.

Bununla birlikte rehabilitasyon ünitesi ile hastaları sosyal hayatlarında işlevsel ve üretken kılıyoruz.

Ülkemizde tıp ve psikiyatri uygulamasında muayene koşullarında baş edilmesi mümkün olmayan ancak klasik psikiyatri hastanesinde yatışı zorunlu olmayan bir uygulama ve model eksikliğini hep hissetmişimdir. İşte Humanite Psikiyatri ve Tıp Kliniği bu boşluk ve eksikliği gidermeye yönelik “gün hastanesi modeli” sunmaktadır.

KONSÜLTASYON VE LİYEZON PSİKİYATRİSİ VE PSİKOSOMATİK TIP

Ülkemiz tıp ve psikiyatri uygulamasında kurulması ve kurumsallaşmasına öncülük ettiğim tıp ile psikiyatriyi bütünleştiren fiziksel hastalığı olan ya da cerrahi girişim uygulamalarına psikiyatrik hizmet sunumu (liyezon psikiyatrisi) ve kanser hasta ve ailelerine yönelik psikolojik hizmet sunan (psikoonkoloji) ülkemiz için bu kapsamda sunulan yeniliklerdir.

Sağlık, fiziksel ve ruhsal yönleri ile ayrılmaz bir bütündür. Bedensel hastalıklar ruh sağlığını, ruhsal krizler beden sağlığını etkiler. Fiziksel sağlığı bozulanlara, psikolojik tedavi ve destek sunmak, hastanın uyum ve yaşam kalitesini geliştirmenin yanında fiziksel hastalığın seyrini, tedaviye cevabını, yaşamını olumlu etkiler.

 Liyezon psikiyatrisi ve psikosomatik tıp; iç hastalıkları, kanser (psikoonkoloji),  cerrahi girişimler (psikocerrahi), kadın doğum (kadın doğum psikiyatrisi), nörolojik hastalıkları (nöropsikiyatri), dermatolojik hastalıklar, fizik tedavi, kardiyoloji (psikokardiyoloji), ortopedi, algoloji, organ nakli, diyabet vb. tüm tıbbın psikiyatrisidir. Klinik tanı ve tedavi, psikoterapi, psikoeğitim, psikolojik destek multidisipliner olarak, alanında üst düzey uzmanlaşmış ekip tarafından sunulmaktadır. 

Tıbbi fiziksel hastalığı olanlara ya da cerrahi girişim uygulanmış hastalara gün hastanesi modeli içinde tüm psikiyatrik tedavi ve psikososyal destek hizmetleri verilmektedir.  Bu alanda on yıllara dayanan ulusal ve uluslararası üniversiteler, klinik, araştırma, eğitim ve birikimlerimizi hastalarımıza sunmaktayız. 

PSİKOONKOLOJİ

Kanser hastalığına ve tedavilerine bağlı gelişen psikiyatrik tabloların tedavisi, hastaya ve aileye psikiyatrik ve psikososyal destek sunmak, tedavi ve yaşam maratonunun tükenmeden sürdürmeye dönük programlar yürütülmektedir. Kanser ile mücadelenin, beynin ve bedenin ortak mücadelesi olduğu anlayışını benimseyen Humanite psikiyatri ve tıp kliniği üniversiter, uluslararası psikoonkoloji birikimimizi, kanser hastalarına ve ailelerine sunmaktayız. 

ÇOCUK VE ERKEN PSİKİYATRİSİ

Merkezimizde bu hizmet, çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı, bu alanda uzmanlaşmış psikolog, pedagog ve konuşma terapistinden oluşan ekip tarafından verilmektedir. Bu alana ilişkin sorunlar; davranım ve uyum bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü ve ders başarısızlığı, sınav stresi, anksiyete, depresyon, sosyal fobi, yaygın gelişimsel bozukluklar, konuşma ve iletişim bozuklukları, bağımlılık, tik ve hareket bozuklukları, dışa atım bozuklukları, yeme ve uyku bozuklukları vb. sorunlar hasta, aile ve tedavi ekibi işbirliğiyle psikiyatrik ve psikolojik tedavi sağlanmaktadır.  Bununla beraber bedensel bozukluğu olan, boşanma ve ebeveyn kaybı yaşayan çocuk ve ergenlere psikolojik destek sunulmakta, gerekli durumlarda okulların rehberlik birimleri ile işbirliği yapılmaktadır. Merkezimiz tıbbi hastalığı, engelliği olan, cerrahi girişim uygulanan, kanseri olan çocuklara dönük özgün terapi hizmeti sunmaktadır. Hastalarımıza özgün testler yapılmakta ve bütüncül tedavi ve destek sunulmaktadır.

YAŞLILIK PSİKİYATRİSİ BİRİMİ

Psikiyatri, iç hastalıkları ve nöroloji uzmanlarının birlikte değerlendirerek hizmet sunmaktadırlar. Özgün laboratuvar ve EEG hizmetleri sunulmaktadır. Gerektiğinde gözlem ve günübirlik yatışla hızlı değerlendirme ve yoğun tedavi sunulabilmektedir.

BAĞIMLILIK BİRİMİ

Gün hastanesi modelinde, hastanın motivasyonu göz önünde bulundurularak, hastayı uzun süre yatırıp sosyal desteksiz bırakmak yerine, hasta, hasta yakınları ve tedavi ekibi ile iş birliği içinde, kısa süreli yatış, yoğun ve özenli bir bakımla, kişiye özel odalarda, kişiye özgü tedavi programlanmaktadır. Bu modelde hastalar uzmanlarımız tarafından değerlendirildikten sonra ilk aşama olan detoksifikasyon tedavisi başlanır. Hastaların tedavisi bağımlılık alanında uzmanlaşmış doktor, psikolog ve hemşire tarafından yürütülür. Detoksifikasyon döneminde hastalar mümkün olduğunca kısa süre gözlemde tutulur. Böylece hastalar sosyal hayatlarından izole edilmemiş olur. Detoksifikasyon tedavisinden sonra ikinci ve en önemli aşamada hastalara psikiyatr ve bağımlılık danışmanı tarafından yoğun terapi ve psikososyal destek sağlanır. 

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI BİRİMİ

Cinsellik, hayatın doğal ve sağlıklı bir parçasıdır. Doğum öncesi başlayıp, ömür boyu devam eder ve kültürel faktörlerden etkilenir. Bu anlamda cinsellik; biyolojik, psikolojik ve sosyo-kültürel boyutları barındıran kapsamlı bir kavramdır. Cinsel sorunların nedenlerini genel olarak şu şekilde sıralayabiliriz; Cinsel eğitimsizlik ve bilgisizlik, cinsellik ile ilgili yanlış inanışlar (mitler), psikolojik nedenler (kişilik sorunları, cinsel fobi ve kaçınmalar, evlilik çatışmaları, vb.), biyolojik nedenler (ilaç yan etkileri / hastalıklar), çiftler arasında açıklık ve paylaşım azlığı. Çiftler arasında çok yönlü duygu ve yaşam paylaşımının az olması gibi.

Cinsel İşlev Bozukluklarının tedavisinde değerlendirme ve sorunun nedenlerinin net bir şekilde ortaya konması birincil önemdedir. Standart bir tedavi uygulamasından ziyade, her kişinin ve çiftin özgül özelliklerinin tanınıp derinlemesine anlaşılması ve nedenlere yönelik çözümlerin ortaya konması gerekmektedir. Merkezimizde cinsel işlev bozuklukları tedavisi, cinsel tedaviler alanında uzman psikiyatrist ve psikolog eşliğinde yürütülmektedir.

REHABİLİTASYON SERVİSİ (YAŞAM KÖPRÜSÜ)

Merkezimizde hastalarımızı, aile ve toplum ilişkilerinden yalıtmadan, yataklı tedavinin tüm tanı-tedavi olanaklarını sunarak, tedavi edici ortam içinde bütüncül psikolojik destek sağlanmaktadır. Biyolojik tedavilerin yanında çok boyutlu ve aktif tedavi edici ortamda, uzman denetiminde rehabilitasyon ve sosyalleşme sağlanmaktadır. Bireysel psikoterapi, medikal psikoterapi, aile terapisi, grup psikoterapisi, sosyal terapiler, uğraş terapileri, sanat terapisi, sosyal beceriler ve bağımsız yaşam becerileri geliştirme programı, topluma yeniden katılım programı gün hastanesi modeli içinde özel yapılandırılmış ortamlarda sunulmaktadır.

PSİKOEĞİTİM BİRİMİ

Hastalarımıza, hasta yakınlarına ve halkımıza yönelik, hasta okulumuzda psikoeğitim verilmektedir. Liyezon psikiyatrisi, çocuk ve ergen psikiyatrisi, Psikoonkoloji, bağımlılık, cinsel işlev bozuklukları, aile ve ilişki gibi bilimsel konularda psikoeğitim sunulmaktadır. Amaç hastalıkların psikiyatrisi ve hasta psikolojisi alanlarında eğitim sunmaktır.

PSİKOTERAPİ BİRİMİ

Psikoterapi, kişinin bütünü ile ilgilenir. Bireylerin yaşam öyküleri, geçmişleri ve şuan ki ilişkileri, bilinçli ve bilinçdışı yaşamları psikoterapinin ilgi alanına girer. Kliniğimizde, bireysel (kognitif, dinemik, destekleyici ve krize müdahale terapileri) ve grup terapileri (psikoz grubu, nevroz grubu, ilişki grubu, tıbbı hastalığı olan hastaların grubu) alanında uluslararası eğitimli ve üst uzmanlaşmış bir ekip tarafından sürdürülür.

Merkezimizde primer psikiyatrik hastalıklara (depresyon, OKB, panik bozukluk, alkol madde bağımlılığı, cinsel işlev bozuklukları, yeme bozukluğu, dürtü kontrol bozukluğu vb. yönelik psikoterapi uygulamasının yanında, fiziksel tıbbi hastalığı olan (kalp hastalıkları, ağrı bozuklukları, nörolojik bozukluklar, fizik tedavi, hastaları vb. )  cerrahi girişim uygulanan ve kanser tedavisi gören hastalara yönelik medikal psikoterapi uygulanmaktadır. Amaç yeni bir bedene uygun yeni bir ego, yeni bir ruh ve yeni bir yaşam sağlamaktır.

Kliniğimizde hizmet veren psikoloji laboratuvarımızda; kişilik testleri (Rorschach, MMPI), nöropsikolojik testler (dikkat ve organisite testleri, Benton, Bender-Gestalt), zeka ve gelişim testleri, çocuk psikiyatrisine özgü psikolojik testler uygulanmakta ve değerlendirilmektedir.

EEG VE BİYOKİMYA LABORATUVARI

Merkezimizde, psikiyatrik ve nörolojik hastalıkların tanılama sürecinde birinci derece öneme sahip EEG hizmeti sunulmaktadır. Değerlendirme nöropsikiyatri uzmanı tarafından yapılmaktadır. Ayrıca tıbbi ve psikiyatrik hastalıkların tanılanmasında ve özellikle psikiyatrik ilaçların kan seviyelerinin değerlendirildiği her türlü kan ve idrar tahlili profesyonel merkezlerle birlikte kısa sürede yapılmaktadır.

NEDEN HUMANİTE???

• İnsan en yüksek değerdir. Her insanda tüm insanlığı kavrar.

• Hekimliğin evrensel, insani, ahlaki bilimsel değerinin esas alıp insanı kucaklar.

• Hizmette bilimsellik, üst uzmanlık, deneyim, süreklilik ve bütünlük esastır.

• Sürekli eğitim ve üst uzmanlaşmayı gerekli görür.

• En üst düzey evrensel bilimsellik yanında ahlaki ve insani ilkeleri de bütünleştirir.

• Mesleğe adanmışlığı yaşamakta ve yaşatmaktadır.

• On yıllara dayanan deneyim, araştırma ve eğitimi bütünleştiren birikim ile psikiyatri anlayışını bilimdeki son gelişmeler ile sentez eder.  

• Hastalık değil birey ve insana yaklaşımı esas alarak hasta değil, kişi merkezli yaklaşır.

• Psikiyatriyi önyargılı kalıplardan arındırır, bir tıp disiplini olarak görür.

• Sağlığı bedensel ve ruhsal yönleri ile birbirini etkileyen ayrılmaz bir bütün olarak ele alır.

• Psikiyatri ve psikoloji, sadece hastalıkları tedavi etmez, bireyin sağlığı yanında, başarı ve mutluluğunu hedef alır. Bireyin, barışık, üretken, özgür düşünme, kişiliğini geliştiren,

• Sağlığı bedensel ve ruhsal yönleri ile bir bütün olarak gören merkezimiz, psikiyatri ve psikolojiye ilişkin tüm hizmetleri sunarken, yaşam maratonuna liderlik yapmakta yardımcı olur.

• İç dünyamıza, ailede, toplumda sağlık ve mutluluk için Humanite,

sağlık yanında barış, uyum, mutluluk için psikiyatri,  

• Psikolojik bilincin herkes için gerekli olduğunu, bu bilinç geliştikçe; ailede kurumlarda, toplumda, barış, huzur, mutluluk, doyum, üretkenlik ve sağlıklı gelişmenin ve ilerlemenin sağlanabileceğini kabul eder. Kişi psikolojik olarak ne kadar pozitif ise bedenen ve ruhen de o kadar sağlıklı olacaktır.

• Humanite olarak;

HAZIR ELBİSE SUNMAK DEĞİL, KİŞİYE ÖZEL VE KİŞİYE UYGUN ELBİSE DİKİYORUZ…

HİZMET VERDİĞİMİZ ALANLAR

Psikiyatride Gün Hastanesi Modeli

Gözlem ve Günübirlik Yatış

Klinik psikiyatri ve Acil Psikiyatri

Konsültasyon – Liyezon Psikiyatrisi (KLP) (psikoonkoloji, nöropsikiyatri, psikokardiyoloji, psikocerrahi, kadın doğum psikiyatrisi, medikal psikoterapi vb.)

Kanser Psikiyatrisi (Psikoonkoloji- Kanser hastalarına ve ailelerine psikolojik destek)

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

Yaşlılık Psikiyatrisi (Geropsikiyatri)

Alkol Madde Bağımlılığı Tedavisi ve Bağımlılık Danışmanlığı

Evde Hasta Takibi

Başka Hastanelerde yatan hastaların psikiyatrik tedavisi ve takibi

Psikoterapiler (Bireysel, aile ve ilişki terapileri)

Medikal Psikoterapi (Fiziksel – tıbbi hastalığı olanlara yönelik)

Nöroloji

Dahiliye

Diyet ve Beslenme

Psikiyatrik Rehabilitasyon ve Uğraş Terapileri

Psikolojik Eğitimler (Hasta ve hasta yakınlarına ruhsal hastalıklarla ilgili eğitim)

Mediasyon (Arabuluculuk) (aile, eş ve ilişki terapileri)

Psikolojik, psikoteknik, nöropsikolojik tüm test uygulamaları ve değerlendirmeleri

EEG Laboratuvarı

Biyokimya Laboratuvarı

Hekimler, ruh sağlığı çalışanları, psikolog ve hemşirelere yönelik sürekli eğitim.

Bu süreçte yol ve bilimsel hizmet dava arkadaşım olan ekibime teşekkür ederim. Kendi aralarında uluslararası eğitimli on yıllardır deneyimli uzmanlarımız; kurumsal bütünlüğümüzü sağlamaktadır.

Bu bilimsel projede en yaygın destek kuşkusuz çalışma ve yaşam arkadaşım sevgili eşim, Prof. Dr. Mine Özkan’dır.

Birlikte çalışmanın, paylaşmanın kıvanç ve mutluluğu benim için ilham olmuştur. Üniversite, ulusal ve uluslararası her çalışma ve girişimimde; beraber olan, özveri ile çalışan, zahmeti üstlenen, engin sağduyusu ile beni yönlendiren, cefakar, bana hayat ve güç veren, barış ve mutluluk sağlayan, yaşam ve meslek arkadaşım, hayatımın her alanını ve anlamını tam ve tüm paylaşmaktan gurur ve mutluluk duyduğum sevgili eşimle bütünleşmişliğimiz bu projede derindeki güç olmuştur. En büyük sıkıntım, meslek ve bilim sorumluluklarımdan dolayı, her an zihnimde olmalarına rağmen en büyük mutluluk ve gurur kaynağım olan çocuklarımla yeterince beraber olamamamdır. Umarım yaptıklarımdan ve yapamadıklarımdan dolayı gururlu ve mutlu olmamla onlara doğru model olabilirim.

Bu bilimsel hizmet projemizin hastalarımıza, ailelerine, ülkemizin insanlarına, uzmanlarımıza, bilimimize, ülkemiz tıp ve psikiyatri hizmetlerine, sağlık sistemimize yeni bir model olarak katkı sağlayacağına, misyon ve vizyon içeren bu kurumun yeni açılımlara fırsat vereceğine inanıyorum.

Sevgi, güven ve bilim en yüksek değerdir. Emek, hizmet, adanmışlık ruhu ile katkı sağlayan herkese şükranlarımla,

Sevgi ve Saygılarımla

 

PROF. DR. SEDAT ÖZKAN